Klimat i djurtransportbil

Uppskattningsvis transporteras 171 miljoner grisar inom EU varje år, varav ca 3,5 miljoner i Sverige. Grisarna kommer, under hela förloppet från förflyttningen från box i stallet till bedövningen i slakteriet, att utsättas för stressande moment.

Orsakerna är bland annat omgrupperingar, nya miljöer, vibrationer i bilen samt, speciellt under sommaren, värmestress. Temperaturen i djurtransportbilen är en nyckelfaktor som dessutom kan förstärka effekten av andra stressorer. Lastning i höga temperaturer ökar risken för värmestress.

Detta är Jannica Kraffts examensarbete för SLU, Dept. of Agricultural Biosystems and Technology. Läs mer om hennes slutsatser och mätmetoder:

Värmestress innebär att djuren får allt svårare att avge sin värme. Även den relativa luftfuktigheten har betydelse, framförallt vid temperaturer över 30 grader. Det är ventilationen i transportbilen som ska transportera bort värme och fukt från bilen. Utetemperaturen, luftflödet per gris och antal lastade djur per ytenhet påverkar temperaturen i djurutrymmet. Ventilationen spelar även stor roll för luftrörelserna i djurutrymmet. Det finns två typer av ventilationssystem för djurtransporter; naturlig och mekanisk. Det är den naturliga ventilationen som är vanligast.


Miljön i lastbilen

Klimatet i bilen studerades vid tio olika transporttillfällen under en sommar i nordvästra Skåne. Transporterna var normala transporter med hämtning från gårdar till slakteri. Fem mätningar gjordes när mekanisk ventilation användes, fem med enbart naturlig ventilation. Klimatutveckling registrerades under lastning, stillestånd, körning och urlastning.

Luftrörelserna kartlades både vid stillastående och vid körning. Vid stillastående bil och mekanisk ventilation, konstaterades att de mekaniska tilluftsfläktarna verkligen satte ”snurr på luften”. Under körning har fläktarna begränsad betydelse. Fläktarna gör det möjligt att garantera ett visst luftflöde vid låga körhastigheter.

Slutsatser

Den huvudsakliga slutsatsen från denna studie är att mekanisk ventilation jämfört med naturlig ventilation ger lägre temperatur och relativ fuktighet samt högre lufthastigheter kring grisarna. När bilen står stilla minskas därmed risken för värmestress under varma dagar.

En annan slutsats från detta arbete är att slakteriernas organisation bör vara flexibel så att djur kan transporteras under natten vid varmt väder. Rutinerna bör förbättras så att lastningstiderna blir så korta som möjligt.

Det finns inte en enda omfattande åtgärd som kan förbättra djurtransporterna i ett slag. Däremot är det möjligt att kontinuerligt göra många förbättringar av mindre omfattning för att transporterna ska bli optimala ur såväl djurskydds- som produktionsperspektiv.

Mätinstrument

Egna mätningar utfördes i samband med kommersiella slaktgristransporter mellan gårdar och slakteri. Lufttemperatur och luftfuktighet registrerades med Tinytag Plus. De registrerade värden var trettionde sekund under ilastning, transport och urlastning. Koncentrationen av koldioxid mättes kontinuerligt under lastning, transport och avlastning med två Tinytag CO2. Solstrålningens intensitet mot horisontalplanet mättes kontinuerligt. Tinytag Plus mV registrerade signalen.

Ta del av den fullständiga rapporten här

Se utbudet av Tinytagloggers Rådgivningssida Transport

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus