Inomhusklimat

Dataloggning och mätning av temperatur, koldioxid & luftfuktighet inomhus

Lägre värmekostnader och bättre komfort

Klagar hyresgästerna på att det drar? Är det för varmt eller kallt? På vilka nivåer ska luftfuktigheten inomhus egentligen ligga på?

För att få tydliga bevis på hur klimatet verkligen är, gör man registrerande mätningar. Man kan spara mycket pengar genom att ta reda på var problemen egentligen finns.

Ladda hem vår inomhusklimatbroschyr 

temperatur inomhusInomhustemperatur

Inomhustemperaturen i luft skall ligga mellan +20°C och +24°C. (Enligt Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten 2005:15). I de flesta utrymmen går detta att hålla. Inkommer klagomål på temperaturen ska en indikerande mätning ske. En utförlig utredning av inomhustemperaturen bör göras om lufttemperaturen underskrider +20°C. Det finns alltid något utrymme där det kommer synpunkter om att det till exempel är kyligt vintertid.

Vill du enbart placera ut en logger under en kortare period och få mätningen som pdf i efterhand går det bra att hyra logger.

Hyra av dataloggers

 

Hur ska man hantera värmeböljor?

Värme är en fysisk belastning på kroppen. Det leder till merarbete för hjärtat och i kombination med tungt arbete och/eller hög luftfuktighet kan värmen då bli skadlig. 

De som bor i hyresrätt har möjlighet att få sänkt hyra om inomhustemperaturen är över 26 grader "under en varaktig tid" för att miljön inomhus ska klassas som en olägenhet, enligt Folkhälsomyndigheten.

Vår batteridrivna GSM-logger för smidig fjärrmätning

Genom att mäta temperatur kan man se var problemen är som störst, och utifrån det anpassa verksamheten på förskolor, äldreboenden och arbetsplatser mm. Vissa rum kanske har skydd mot stekande sol, och då lämpligare att uppehålla sig i.

– En varm vecka ökar dödligheten i Sverige med hundratals människor.
Det kan jämföras med en influensaepidemi, menar Bertil Forsberg, professor i
miljömedicin, som är kritisk mot den bristfälliga beredskapen inför värmeböljor.
Hur ska man mäta inomhusklimat? Läs vår Inomhusklimatmanual där du får reda på vilka temperaturer, fuktnivåer och koldioxidnivåer som är rekommenderade.

Är det varmt på din arbetsplats, läs denna text från ArbetsmiljöupplysningenHar du en för varm bostad? Läs mer här.

 

operativ temperatur

Operativ temperatur

Då man mäter operativ temperatur tar man förutom till den vanliga lufttemperaturen också hänsyn till strålningstemperatur. För dessa mätningar används en globgivare för att man på bästa sätt ska kunna ta hänsyn till förhållandena som råder i luften. 

Den lägsta operativa temperaturen i vistelsezonen bör vintertid inte underskida +18°C i bostads- och arbetsrum enligt Boverkets ”Riktlinjer för specifikation av inneklimat”. 

Med vår globgivare kan du genom att även mäta lufttemperatur räkna ut den operativa temperaturen i EasyView Pro. Formeln för detta hittar du här.

Varför ska man mäta operativ temperatur?

 

koldioxid inomhus

CO2

I samlingslokaler, skolor, förskolor mm, är långvariga halter över 1000 ppm CO2 en indikation på att ventilationens kapacitet inte är tillräcklig.

Då behövs ytterligare kontroller och åtgärder göras. Att just koldioxid används som indikation för detta beror på att människan är den största källan till koldioxid inomhus. Bäst fungerar det som indikator i lokaler, skolor, idrottshallar eller små rum.

Att mäta CO2-halten över några dygn ger svar på om ventilationen klarar antalet människor som vistas där. Ventilationssystem skall även funktionskontrolleras innan de tas i bruk. Sedan skall man göra kontroller med vissa intervall. 

Utomhus är koldioxidnivån runt 400 ppm. Inomhus brukar den ligga på 600-800 ppm i bra ventilerade bostäder och lokaler. Det är viktigt att veta att det indikerande värdet på 1000 ppm inte är en gräns för risk för hälsopåverkan. Först över 20 000 ppm påverkas människans andningsfrekvens. Med ökad CO2-halt över risken för huvudvärk och i förlängningen medvetslöshet. Över 100 000 ppm är dödligt.

Läs gärna mer på Folkhälsomyndigheten.

Produkter för mätning av koldioxid

Ladda ner vår snabbguide För mätning i skolmiljö

luftfuktighet inomhus

Relativ luftfuktighet, RH/RF - luftfuktighet inomhus

Relativ luftfuktighet, RF eller på engelska Relative Humidity vilket förkortas RH, är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga (det partiella ångtrycket) vid en viss temperatur i förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. 

Den relativa luftfuktigheten (RH) är starkt kopplad till temperaturen. Värms luften upp sjunker den relativa luftfuktigheten. Detta sker under vintern då kall utomhusluft förs in och värms upp. Sjunker temperaturen stiger den relativa luftfuktigheten. Detta är fallet i svala källare, därför är det olämpligt att förvara material som lätt suger åt sig fukt där.
Inomhus mäter man där man befarar problem eller har fått klagomål: bostad/lokal, krypgrund, källare, vind med mera.

Man brukar säga att om den absoluta luftfuktigheten är mer än tre gram per kubikmeter jämfört med utomhus är ventilationens kapacitet inte tillräcklig för att ta hand om överskottet.  Den absoluta luftfuktigheten kan räknas ut genom att mäta temperatur och relativ luftfuktighet.

Produkter för mätning av RH/RF

Tumregler för relativ luftfuktighet inomhus

  • I bostäder bör den relativa luftfuktighet ligga på mellan 30% och 60 % men det finns inte givet gränsvärde för detta.
  • Vanlig nivå inomhus är mellan 20-40%. Lägre nivåer kan uppfattas som torrt och dammigt medan betydligt högre kan uppfattas som klibbigt.
  • Under vintern ligger fuktighetsnivån oftast under 40% RH och ibland under 15%.
  • Under 40-45 % RH vintertid, stoppar kvalster
  • Om luftfuktigheten överstiger 45% vintertid finns ökad risk för kvalster.
  • Problem med statisk elektricitet kan uppstå om den relativa luftfuktigheten är mindre än 40 procent.
  • Om fukthaltens medelvärde överstiger 45% RH vid 21°C under en längre period under eldningssäsong bör utredning ske.
     

Varmvattentemperatur

Tappvarmvatten skall ha en temperatur mellan +50°C och +65°C. En lägre temperatur ger risk för legionella bakterier.
En för hög temperatur >65°C ger risk för brännskador.
 

Golvtemperatur

I utrymmen där man vistas utan skor, bör golvtemperaturen vara över +20°C. I annat fall är lägsta temperaturen +16°C (enligt Socialstyrelsen 2005:15).
Detta kan man mäta med yttemperaturgivare som man fäster på golvytan.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV