q

Köpinformation

Leveransvillkor

SEAL2012 från Elektronikindustriföreningen tillämpas för produkter levererade av Intab.

Intabs leveransvillkor för tjänster och mjukvara.

Här kan du läsa leveransvillkoren som pdf - på svenska eller på engelska.

 

Tillämplighet
1. Dessa allmänna leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de icke ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. I avsaknad av skriftlig bekräftelse i samband med avtalets ingående skall uttalanden och uppgifter inte åsidosätta vad som föreskrivits i leveransbestämmelserna eller eljest ha betydelse för bestämmandet av avtalets innehåll.
Dessa bestämmelser är inte tillämpliga på programvara som ingår i leveransen i den mån särskilda villkor gäller för programvaran.


Dokumentation och upphovsrätt
2. Alla uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, pris, tekniska och andra data i kataloger, prospekt, cirkulär, annonser, bildmaterial och prislistor är ungefärliga. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

3. Om inte annat avtalats förblir alla av säljaren tillhandahållna ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav säljarens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av köparen eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

4. Alla ritningar och tekniska handlingar för tillverkning av varan eller del därav, vilka av köparen överlämnats till säljaren, förblir köparens egendom. De får icke utan dennes medgivande användas av säljaren eller kopieras, reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Detsamma gäller om Säljaren på uppdrag av Köparen har färdigställt ritningar, modeller eller andra förebilder, som tillhandahållits av Köparen. Köparen ansvarar för samtliga intrång i tredje mans immaterialrätt, inkluderande mönsterrätt och patenträtt som orsakats av den beställda varan eller av dokument, framställda för eller av Köparen.


Sekretess
5. Information om förhållanden – däri innefattat teknisk information samt relationer till kunder och andra affärskontakter – varom kännedom vunnits på grund av parternas samverkan skall, i den mån som de inte är allmänt kända, inte vidareföras till tredje man genom överlämnande av handlingar eller på annat sätt i annan mån än vad som är nödvändigt för att tillgodose partens fullgörelse eller intresse av avtalet. Part skall genom tystnadsförbindelse för personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att denna sekretesskyldighet iakttas. Skyldigheten gäller även efter det att avtalet fullgjorts eller upphört.

 

Förpackning
6. I prislistor och kataloger angivna priser anses gälla oförpackad vara.


Leveransprov
7. Avtalade leveransprov skall utföras i säljarens fabrik under normal arbetstid, såvida icke annat överenskommits. Om tekniska bestämmelser för proven icke angivits i avtalet, skall proven utföras i överensstämmelse med de normer, som allmänt tillämpas inom vederbörande industribransch i det land, där varan tillverkas.

8. Säljaren skall underrätta köparen om leveransprov i så god tid, att köparens ombud kan närvara. Om köparen icke är företrädd vid proven, skall säljaren tillställa köparen provningsprotokollet, som skall utgöra bindande bevisning om det som avses att fastställas genom provet.

9. Om varan vid leveransprov icke befinnes vara avtalsenlig, skall säljaren med all skyndsamhet tillse att varan bringas i överensstämmelse med avtalet. På köparens begäran skall nytt prov därefter utföras. Om avvikelsen varit obetydlig kan nytt prov icke påfordras.

10. Säljaren skall bära alla kostnader för leveransprov, som utförs i hans fabrik. Köparen skall svara för egna kostnader såsom reskostnader och traktamenten för av honom anlitade medhjälpare vid provet.


Leverans och leveranstid
11. Leverans sker fritt säljarens lager. Leveranstiden skall räknas från den senaste av följande tidpunkter:
a) dagen för ingåendet av avtalet;
b) dagen då säljaren erhåller meddelande om eventuellt erforderliga licenser eller andra tillstånd;
c) dagen då säljaren mottar sådan i avtalet föreskriven betalning, som skall erläggas innan tillverkningen påbörjas;
d) dagen då säljaren mottagit samtliga för leveransen erforderliga tekniska data och instruktioner.
Finner säljaren att avtalad leveranstid av honom inte kan hållas eller framstår dröjsmål på hans sida såsom sannolikt, bör han utan uppskov skriftligen meddela köparen detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt då leveransen beräknas kunna ske.

12. Om den i avtalet angivna leveranstiden endast är ungefärlig, äger vardera parten, efter utgången av två tredjedelar av den sålunda angivna tiden, skriftligen anmoda den andra parten att träffa överenskommelse om en bestämd tidpunkt. Om avtalet icke omnämner någon leveranstid, äger vardera parten sex månader efter avtalets ingående framställa sådan anmodan som anges i föregående stycke. Sålunda bestämd tid skall gälla såsom i avtalet fastställd leveranstid.

13. Om leveransen hindras eller försvåras på grund av någon i punkt 34 angiven omständighet eller köparens handling eller underlåtenhet, skall leveranstiden i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

14. Om säljaren icke avlämnar varan inom leveranstiden eller inom den med stöd av bestämmelserna i punkt 13 utsträckta tiden, äger köparen rätt till vite, såvida det med hänsyn till omständigheterna i fallet skäligen må kunna antas att köparen åsamkats skada och köparen framställt krav på vite genast efter inträffad försening.


Följande procentsatser respektive maximering skall gälla för ovannämnda vite:
0,5% per vecka av den del av den avtalade köpeskillingen som hänför sig till den del av varan som till följd av dröjsmålet icke kan tas i avsett bruk. Om det belopp, på vilket vitet skall beräknas, överstiger 500 000 svenska kronor, utgår vitet på den överskjutande delen med 0,25% per vecka. Vitet, som beräknas för varje full vecka dröjsmålet varar, räknat från den dag då varan skulle ha avlämnats, skall icke överstiga 7,5% av den del av köpeskillingen som hänför sig till den del av varan, som icke kan tas i avsett bruk.
Med förbehåll för vad som stadgas i punkt 16 utesluter köparens rätt till vite varje annan påföljd i anledning av säljarens dröjsmål att avlämna varan.

15. Om köparen blivit berättigad till maximalt vite enligt punkt 14, har han rätt att häva avtalet med avseende på den del av varan på vilken det maximala vitet beräknats, om han skriftligt påfordrat leverans och meddelat sin avsikt att häva köpet om leverans inte sker inom en bestämt angiven skälig frist och säljaren inte avlämnar varan före fristens utgång.
Köparen har även rätt att häva köpet med avseende på sådan del som redan avlämnats om denna utan den del för vilken enligt föregående mening hävningsrätt föreligger uppenbarligen inte kan användas för det avsedda ändamålet och säljaren insett eller borde ha insett detta.

16. Om köparen enligt punkt 15 häver köpet eller del därav har han med den begränsning som föreskrivs i punkterna 37-39 rätt till ersättning för merkostnad på grund av ersättningsleverans (ersättning för prisskillnad) eller för sådana kostnader som han åsamkas, om han väljer att inte skaffa annan vara istället.

17. Om köparen bedömer att han icke kommer att kunna mottaga varan på fastställd dag, bör han utan uppskov skriftligen meddela säljaren detta och därvid ange orsaken till dröjsmålet samt såvitt möjligt den tidpunkt, då mottagandet beräknas kunna ske. Om köparen underlåter att mottaga varan på fastställd dag, är han trots detta skyldig att erlägga betalning på samma sätt som skulle ha skett om varan hade levererats.

18. Om köparens i punkt 17 angivna underlåtenhet icke beror på förhållande som avses i punkt 34, äger säljaren skriftligen uppfordra köparen att inom skälig tid mottaga varan.
Om köparen, oavsett anledningen, underlåter att göra detta, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad beträffar sådan del av varan som på grund av köparens underlåtenhet icke mottagits.

19. Om köparen inte mottager varan på avtalad tid står han risken för varans förstörelse och är skyldig att ersätta säljaren för de kostnader som kan uppkomma för vård, lagring eller försäkring av varan. Om säljaren häver avtalet enligt punkt 18 har han rätt till ersättning av köparen med ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för det belopp som säljaren kan inbespara genom att inte fullgöra leveransen till köparen. Härvid förutsätts att säljaren om möjligt försöker sälja varan till annan.


Pris och betalning
20. Om inte annat avtalats har säljaren rätt till ersättning för kostnadsökningar på grund av skatter, offentliga avgifter, växelkursförändringar eller råmaterialpriser efter offertdatum. Vidare äger säljaren rätt att justera priset på grund av begärda tillägg eller ändringar av den beställda varan. Om den avtalade leveranstiden på grund av överenskommelse härom eller enligt punkt 13 förlängs med mer än sex månader, är säljaren inte bunden av det avtalade priset, utan äger rätt till ett skäligt pris som i så fall bestäms med ledning av det av honom allmänt tillämpade priset på leveransdagen.

21. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen icke erlägger betalning i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt lag. Om köparen på grund av annan omständighet än som avses i punkt 34 inom tre månader alltjämt icke har erlagt det förfallna beloppet, äger säljaren genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet och av köparen erhålla ersättning på samma sätt som föreskrivs i punkt 19, andra stycket.

Återtagandeförbehåll
22. Om det kan antas att köparen inte kommer att rätteligen fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet, eller om säljaren häver avtalet, har säljaren rätt att återta sådan vara som fortfarande lagligen kan återtas. Köparen har innan varan tillfullo betalats inte rätt att utan säljarens skriftliga medgivande förfoga över den på sådant sätt att säljarens återtaganderätt äventyras. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.

Ansvar för fel
23. Säljaren förbinder sig att i enlighet med punkterna 24-32 avhjälpa alla genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning uppkommande fel. 24. Köparen skall undersöka varan så snart som möjligt efter ankomsten. Finns det anledning att anta att fel i varan kan medföra risk för skada, skall skriftlig reklamation ske genast. Säljarens ansvar avser endast fel som köparen skriftligen påtalar inom 15 dagar efter det att felet upptäckts eller bort upptäckas och senast inom ett år från avtalad dag för leverans eller den senare dag när säljaren fullgjort vad som ankommer på honom enligt avtalad leveransklausul.

25. I utbyte levererade eller omgjorda delar garanteras på samma villkor och under samma förutsättningar, som gäller för den ursprungliga varan under en tid av tre månader. Denna bestämmelse äger icke tillämpning på varans övriga delar, för vilka garantitiden endast förlängs med tid, under vilken varan varit obrukbar till följd av fel, som avses i punkt 23.

26. Efter att från köparen ha mottagit skriftligt meddelande om fel, som avses i Punkt 23, skall säljaren avhjälpa felet med all skyndsamhet och - med undantag av vad som sägs i punkt 27 – på egen bekostnad. Köparen skall för reparation eller utbyte till säljaren återsända del på vilken yppats fel, som avses i punkt 23,för såvitt inte säljaren finner lämpligt att utföra reparationerna hos köparen. Genom att till köparen avlämna sådan vederbörligen reparerad eller utbytt del skall säljaren anses ha fullgjort sina förpliktelser enligt denna punkt med avseende på den felaktiga delen. Säljaren får istället för att avhjälpa felet återbetala köpeskillingen, varvid köparen skall återlämna varan i väsentligt oförändrat eller oförminskat skick eller, om detta ej är möjligt, i avräkning på köpeskillingen tillgodoräkna säljaren ett belopp som svarar mot värdet av det som behålles. Det belopp som säljaren skall återbetala till köparen skall minskas med den ersättning som köparen skäligen skall betala för avkastning och nytta av varan samt dessutom med ett belopp som svarar mot varans värdeminskning.

27. Köparen skall bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till säljaren, medan säljaren skall bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererad eller reparerad vara till den i avtalet angivna bestämmelseorten eller – om sådan icke finnes angiven – till leveransorten. Om säljaren utför i punkt 26 omnämnda reparationer hos köparen, skall denne erlägga reskostnader och traktamenten avseende res- och arbetstid för säljarens personal.

28. Felaktiga delar som utbytts i enlighet med punkt 23, skall ställas till säljarens förfogande.

29. Om säljaren oaktat anmodan icke inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 26, har köparen rätt att antingen låta utföra nödvändiga reparationer eller låta tillverka ny vara på säljarens bekostnad, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme, eller, om felet är väsentligt för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, häva avtalet i vad avser den del av varan, som till följd av säljarens underlåtenhet icke kunnat tas i avsett bruk. Härvid skall avräkning ske enligt punkt 26, tredje stycket. Säljarens skyldighet att själv utföra i punkt 26 angivna åtgärder och att ersätta köparen enligt förevarande punkt är begränsad till en kostnad som sammanlagt motsvarar15 procent av priset för varan.

30. Säljarens ansvar avser icke fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

31. Oavsett vad som stadgas i punkterna 23-30 gäller icke säljarens förpliktelser längre än femton månader från den ursprungliga ansvarstiden för fels början.

32. Säljarens ansvar avser endast fel som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar icke fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring. Säljaren har inte något ansvar för fel utöver vad som föreskrivs i punkterna 23 – 31. Detta gäller varje förlust felet kan orsaka som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst och annan ekonomisk följdförlust.

Produktansvar
33. Köparen skall hålla säljaren skadeslös i den utsträckning säljaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust som säljaren inte ansvarar för gentemot köparen enligt andra och tredje styckena i denna punkt.
Säljaren ansvarar inte för skada som godset orsakar
a/ på fast eller lös egendom eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar då godset är i köparens besittning eller
b/ på produkter framställda av köparen eller på produkter i vilka köparens produkter ingår.
Nämnda begränsningar i säljarens ansvar gäller inte om han gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Framställer tredje man krav mot säljaren eller köparen på ersättning för skada eller förlust som avses i denna punkt, skall andra parten genast skriftligen underrättas härom.
Säljaren och köparen är skyldiga att låta sig instämmas till den domstol eller skiljenämnd som behandlar ersättningskrav mot någon av dem, om kravet grundas på skada eller förlust som påstås vara orsakad av det levererade godset. Det inbördes förhållandet mellan köparen och säljaren skall dock alltid avgöras på sådant sätt som anges i punkt 42.

Befrielsegrunder
34. Om fullgörelsen av avtalet hindras eller försvåras av någon omständighet - såsom t ex krig, myndighetsingripanden, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna tillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall han i motsvarande grad befrias från sin förpliktelse att på sätt som avtalats avlämna eller ta emot varan.

35. Inträffar sådan omständighet som nämns i punkt 34, bör den part som berörs därav utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten.

36. Utöver köparens rätt att häva avtalet på grund av leveransförsening enligt punkt 15 och säljarens rätt att häva avtalet på grund av köparens försummelse att ta emot varan enligt punkt 18 eller att betala för den enligt punkt 21 har vardera parten, om avtalets fullgörande under sex månader omöjliggörs på grund av sådan omständighet, som avses i punkt 34, genom skriftligt meddelande till motparten rätt att häva avtalet.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten
37. Föreligger för part enligt dessa bestämmelser ansvarsgrundande omständigheter, skall skadestånd endast utgå för sådan skada, som vid tiden för avtalets slutande skäligen kunnat förutses som en typisk följd av dessa omständigheter, och med de i punkterna 38 och 39 ytterligare angivna begränsningarna.

38. Det åligger part som gör gällande att avtalsbrott föreligger att vidta skäliga åtgärder för att begränsa uppkommande skada. Underlåter han detta skall skadestånd, som eljest skolat utgå, jämkas eller helt bortfalla.

39. Det sammanlagda belopp, som säljaren kan bli skyldig att utge till köparen på grund av köpet, är begränsat till ett belopp motsvarande 15 procent av priset för varan, dock högst 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381).

Preskription
40. Anspråk mot säljaren förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt punkt 42 inte inleds inom två år från varans avlämnande.


Export- och importlicens, förbud mot re-export m m
41. Köparen förbinder sig
a) att i erforderlig omfattning medverka för erhållande av export- eller importlicens för den köpta varan och att därvid lämna i alla avseenden riktiga och fullständiga uppgifter
b) att vid eventuell re-export av varan eller annan vara i vilken den köpta varan helt eller delvis ingår, inhämta erforderliga tillstånd och följa gällande bestämmelser c) att vid försäljning ålägga den som köper varan samma förpliktelser som åvilar köparen enligt b) ovan.

 

Domstols- och skiljeförfarande
42. Säljarens fordran på köpeskilling skall vid utebliven betalning kunna indrivas genom ansökan om betalningsföreläggande och tvister rörande mindre än 10 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381) skall avgöras vid allmän domstol.

Övriga tvister härrörande från avtalet får ej dragas under domstols prövning genom käromål, genkäromål eller kvittningsinvändning utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt.

 

Intabs leveransvillkor rörande tjänster 2015​

Dessa leveransbestämmelser tillämpas för tjänster tillhandahållna av INTAB, nedan kallad Leverantören.
Arbetet utgörs av vad som beskrivs i beställningen och i enlighet med de villkor som framgår av detta leveransvillkor. 

 1. Utförandet av Arbetet

Leverantören ska utföra Arbetet i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet och omsorg som Kunden har anledning att förvänta av ett företag i branschen.

 1. Undantag från leverantörens felansvar

Utöver vad som framgår av Specifikationen, omfattas inte fel i Arbetet orsakade av

a. Kundens användning av utrustningen i kombination med utrustning, programvara eller tillbehör som inte godkänts av Leverantören

b. Kundens ändring av underhållsobjekt som inte godkänts av Leverantören eller som skett genom Kundens försummelse

c. Virus eller annat säkerhetsintrång, förutsatt att Leverantören vidtagit skäliga säkerhetsåtgärder

d. Uppdatering av programvara vilken kräver ändring av programvara i underhållsmiljön.

Felansvar omfattar heller inte fel som endast innebär en obetydlig olägenhet.

 1. Kundens åtaganden

Kunden ska underlätta Leverantörens utförande av Arbetet genom att ansvara för att:

a. Vid felanmälan uttömmande förklara och vid behov visa hur felet yttrar sig.

b. Tillförsäkra Leverantören tillgång till all nödvändig dokumentation.

c. Se till avtal gällande tredjepartsprodukt omfattar Leverantörens tillgång till programvara att

d. Tillförsäkra Leverantören tillträde till lokaler när så är nödvändigt.

e. Se till att Leverantören genom fjärrstyrning har åtkomst till kundens eventuella underhållsmiljö.

f. Ansvara för uppdatering av programvara, om inte annat överenskommits.

 1. Sekretess

Part förbinder sig under avtalstiden och för en tid av 24 månader efter avtalets upphörande inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller från den andra parten eller som framkommer vid utförandet av Arbetet.

Med “konfidentiell information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för

a. Upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida mot innehållet i detta avtal;

b. Upplysning, som part kan visa att han redan kände till innan han mottog den från den andra parten;

c. Upplysning, som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne. Part har dock ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra parten enligt detta avtal.

Part som bryter mot denna klausul skall för det fall följderna inte är obetydliga utge skadestånd till den andra parten. Skadeståndsbeloppet är begränsat till en halv (1/2) gång det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) gällde när skadan inträffade.  

Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter, underleverantörer, styrelseledamöter eller annan som genom parts försorg tar del av konfidentiell information inte till utomstående vidarebefordrar informationen.

Part åtar sig att vidta erforderliga åtgärder för datasäkerhet och för hantering av personuppgifter.
Part har efter godkännande från andra parten rätt att använda sig av denne som referensobjekt.

 1. Programvarurättigheter

Parterna ansvarar var för sig för att den egna programvaran används i enlighet med erforderliga licensavtal.

Kundens ansvar i denna del innebär även att tillförsäkra att licensavtal för programvara omfattar Leverantörens rätt att nyttja programvaran vid utförandet av Arbetet.

 1. Immateriella rättigheter

Såvida inte annat uttryckligen överenskommits mellan parterna ska samtliga Immateriella Rättigheter, innefattande upphovsrätt till protokoll, vetenskaplig dokumentation, patent, uppfinningar, know-how, företagshemligheter, registrerade designrättigheter, upphovsrätt, kretsmönster, databaser, varumärken, servicemärken, logotyper, domännamn, firma, varunamn, design samt alla registreringar, primär data eller elektronisk data, som utvecklas inom ramen för en viss Tjänst tillkomma Leverantören. Äganderätt och upphovsrätt hänförligt till Rapporter ska tillkomma Leverantören. Förutsatt att Kunden fullgör samtliga skyldigheter enligt Avtalet, innefattande betalning av Priset, erhåller Kunden en icke uppsägningsbar, royaltyfri, icke-exklusiv licens att använda Rapporten/kalibreringsintyget.

 1. Underleverantörer

Leverantören har rätt att utse underleverantörer för del av Arbetets utförande förutsatt att Kunden informeras om detta.

Leverantören svarar för av underleverantör utfört arbete. Detsamma gäller underleverantörs hantering av Kundens information.

 1. Betalning

Betalning ska ske senast 30 dagar från respektive fakturas datum. Ersättning för särskilda kostnader får faktureras i samband med ordinarie betalning eller tidigare om Leverantören så önskar.  

Angivet pris är baserat på den information som är tillgängligt för Leverantören vid tidpunkten för offertens utfärdande. Om det under avtalstiden förekommer förändringar med avseende på omfattning, kostnad för material eller liknande kostnader, ska Leverantören äga rätt att justera priset för att ta hänsyn till sådana kostnadsförändringar.

Leverantören äger också rätt att göra prisjusteringar en gång per halvår.

Leverantören är berättigad ersättning för sina kostnad eller utgift som beror på att Kunden inte fullgjort eller för sent har fullgjort sina åtaganden.

Leverantören förbehåller sig rätt att debitera Kunden för fler än ett utförande av tjänsten.
Leverantören är berättigat till betalning av priset oberoende av det resultat eller de slutsatser som framgår av kalibreringsintyg eller rapport.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 3 § räntelagen (1975:635).

 1. Kundens dröjsmål med betalning

Om Kunden är i dröjsmål med betalning av ersättning för utförandet av Arbetet, får Leverantören göra ett uppehåll i tillhandahållandet av leverantörens arbete.

 1. Ansvarsbegränsning

Utöver vad som anges i bestämmelse om befrielsegrunder är Leverantörens ansvar begränsat enligt följande.

a. Leverantören ansvarar inte för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av annan leverantör, kostnader för utrustning, frakt, skador eller kostnader gentemot tredje man och liknande kostnader eller förluster.

b. Leverantörens ersättningsansvar skall maximalt uppgå till varje enskild affärs värde.

c. Leverantören ansvarar endast för skador på Kundens egendom som orsakats genom försummelse av Leverantören eller dennes anställda; skadeståndsbeloppet är begränsat till en (1) gånger det prisbasbelopp som enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) gällde när skadan inträffade).

d. Leverantören ansvarar inte för Kundens förlust av data.

 1. Befrielsegrunder

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befriande omständighet”), som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Såsom Befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, strejk, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i telekommunikationer eller leveranser och därmed jämställda omständigheter. Uppräkningen är inte uttömmande.

För att få befrielse enligt första stycket ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra parten härom.

Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna omständigheter häva avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse försenats med mer än 12 veckor. Leverantören har då rätt att debitera eventuella kostnader för påbörjat arbete.

 1. Försäkringar

Leverantören åter sig att på ett betryggande sätt ha samtliga utrustningar och handlingar, som tillhör Kunden och som förvaras hos Leverantören, försäkrade mot brand, inbrott och liknande händelser.

 1. Tillämplig lag

På detta avtal ska svensk rätt tillämpas.

 

Intabs leveransvillkor rörande mjukvara 2020

Allmänna Villkor INTAB2020 Licensavtal, att ingås elektroniskt eller online, avseende elektronisk överföring av programvara.

1. Definitioner

1.1 ”Användare” avser en fysisk person hos Licenstagaren som har åtkomst till Licensobjektet. 

1.2 ”Beställningsformuläret” avser det elektroniska formulär  vari Licenstagaren bl.a. ska ange det antal licenser som söks.

1.3 ”Leveransdagen” avser den dag leverans enligt punkt 5.1 äger rum.

1.4 ”Licensavtalet” avser detta avtal för licens till programvara, Licensgivarens Beställningsformulär, Produktspecifikation, prislista och särskilda betalningsvillkor samt härtill hörande bilagor.

1.5 ”Licensgivaren” avser upplåtaren av licens enligt detta Licensavtal och som anges i Beställningsformuläret.

1.6 ”Licensobjektet” avser den i Produktspecifikationen beskrivna programvaran i maskinläsbar form samt därtill hörande specifikationer, dokumentation och eventuella tillbehör. ”Licenstagaren” avser den juridiska person som genom installation av Licensobjektet och erläggande av betalning erhåller en eller flera licenser enligt detta Licensavtal och som anges i Beställningsformuläret.

1.7 ”Produktspecifikationen” avser den elektroniska dokumentation, som medföljer Licensobjektet, vari Licensobjektets innehåll och funktionalitet beskrivs. 

2. Upplåtelse av licens

2.1 Under förutsättning att Licenstagaren har erlagt licensavgift enligt punkt 6 nedan erhåller Licenstagaren en icke exklusiv, icke överlåtbar, tidsbegränsad rätt att använda Licensobjektet i enlighet med villkoren i detta Licensavtal.

3. Licensens omfattning

3.1 Licensobjektet är endast avsett för Licenstagarens eget interna bruk. För samtliga av Licenstagarens rättigheter under detta Licensavtal gäller att sådan rätt endast kan göras gällande om Licensobjektet endast använts: 

i) av Användare för vilka licensen gäller och för vilka licensavgift erlagts i enlighet med punkten 6;

ii) i den driftsmiljö som anges i Produktspecifikationen;

och,

iii) i enlighet med övriga villkor som anges i Produktspecifikationen samt i detta Licensavtal.

3.2 Licenstagaren har inte rätt att själv, eller tillåta en tredje part att, använda, kopiera eller på annat sätt överföra Licensobjektet, eller del därav. Licenstagaren har inte heller i något fall rätt att själv, eller tillåta tredje part att, förändra, utveckla eller göra tillägg till Licensobjektet.

3.3 Licenstagaren har rätt att framställa enstaka exemplar av Licensobjektet uteslutande för säkerhets- och arkivändamål. 

3.4 Licenstagaren har inte rätt att utföra dekompilering eller dissassemblering av Licensobjektet eller med andra metoder återskapa Licensobjektets källkod utöver vad som framgår av vid var tid gällande tvingande lag.

3.5 Märkning eller uppgift på Licensobjektet om förekommande patent, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet får inte förändras eller avlägsnas av Licenstagaren.

3.6 Licenstagaren får inte upplåta licens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Licenstagaren, direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över Licensobjektet.

3.7 Överlåtelse av Licenstagarens rättigheter eller skyldigheter enligt detta Licensavtal till en tredje part får endast ske efter Licensgivarens föregående skriftliga samtycke.

3.8 Licensgivaren har rätt, men har ingen skyldighet, att tillhandahålla uppdateringar eller uppgraderingar av Licensobjektet, såvitt inte annat särskilt anges i Licensavtalet.

3.9 Om inte annat anges i Licensavtalet ska Licensgivaren ha rätt att inkludera open source-programvara i Licensobjektet, för vilka tillämpliga open source-villkor ska gälla istället för vad som anges i detta avtal.

4. Äganderätt

4.1 Licensgivaren, eller Licensgivarens licensgivare, innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Licensobjektet, innefattande, men inte begränsat till, patent, upphovsrätt, mönsterskydd och varumärken, och inget i detta Licensavtal ska tolkas som att ovan nämnda rättigheter, eller del därav, överförs till Licenstagaren. Licenstagaren erhåller genom Licensavtalet endast den begränsade licensrätt till Licensobjektet som särskilt framgår av detta Licensavtal.

5. Leverans

5.1 Licensobjektet levereras via elektronisk överföring. Leverans via elektronisk överföring till Licenstagaren ska anses äga rum när Licensobjektet görs tillgängligt för överföring till Licenstagaren av Licensgivaren.

5.2 Licensgivaren ansvarar inte för installation av Licensobjektet. Vid eventuell assistans från Licensgivaren vid installationen av Licensobjektet är denne berättigad till ersättning i enlighet med Licensgivarens vid tiden för installationen gällande prislista för dylika tjänster.

5.3 Licenstagaren ansvarar för samtlig utrustning, kommunikation och övriga åtgärder som hos Licenstagaren krävs för att kunna använda Licensobjektet.

6. Pris och betalningsvillkor

6.1 Licenstagaren ska, för de rättigheter och eventuella tjänster som erhålls enligt detta Licensavtal, erlägga avgifter i enlighet med Licensgivarens vid var tid gällande prislista. En licensavgift ska erläggas för varje licens som angivits och beställts enligt Beställningsformuläret.

6.2 Om det under avtalstiden genomförs lagändringar, myndighetsbeslut, beslut om ändring eller införande av skatter eller offentliga avgifter, eller om offentlig rättstillämpning i övrigt påverkar leverans under Licensavtalet, eller om Licensgivarens licensgivare höjer sina avgifter, har Licensgivaren rätt att höja avgiften för Licensobjektet syfte att täcka Licensgivarens ökade kostnader. Om inte annat särskilt anges i Licensgivarens prislista, anges avgifter exklusive mervärdesskatt, skatter och andra avgifter, vilka ska erläggas av Licenstagaren utöver licensavgiften och eventuella övriga avgifter.

6.3 Om inte annat anges i Licensavtalet ska faktura betalas senast trettio (30) dagar efter på fakturan angivet fakturadatum. För den händelse Licenstagaren är i dröjsmål med betalningen av licensavgiften är Licensgivaren berättigad till dröjsmålsränta enligt lag. Som framgår ovan är Licenstagarens nyttjanderätt villkorad av att Licenstagaren erlägger licensavgift.

6.4 Om Licenstagarens dröjsmål med betalningen varar i mer än trettio (30) dagar efter betalningspåminnelse från Licensgivaren har Licensgivaren rätt att genom skriftligt meddelande häva Licensavtalet i dess helhet samt kräva ersättning för skada som Licenstagarens dröjsmål har åsamkat Licensgivaren.

6.5 Om Licensgivaren förorsakats merarbete eller merkostnad på grund av omständighet som Licenstagaren ansvarar för, har Licensgivaren rätt till  ersättning för sådana kostnader enligt Licensgivarens vid var tid gällande prislista.

7. Garanti

7.1 Det åligger Licenstagaren att, vid installation av Licensobjektet, kontrollera dess funktion och kvalitet. Om Licenstagaren anser att Licensobjektet avviker från vad som följer av Produktspecifikationen ska Licenstagaren meddela Licensgivaren härom och ange hur denna avvikelse yttrar sig.

7.2 Licenstagaren ska reklamera avvikelsen i Licensobjektet till Licensgivaren, inom garantitiden och enligt ovan, samt senast trettio (30) dagar från det att Licenstagaren upptäckt eller bort upptäcka avvikelsen. I samband med sådan reklamation ska Licenstagaren på egen bekostnad översända erforderligt material till Licensgivaren, eller till av Licensgivaren särskilt angiven tredje part, så att avvikelsen i Licensobjektet kan återskapas och undersökas av Licensgivaren. Licensgivarens ansvar enligt denna punkt 7 gäller under en period om tolv (12) månader från Leveransdagen.

7.3 Garantin omfattar inte avvikelse i Licensobjektet i) om Licenstagaren inte använd Licensobjektet i enlighet med Licensgivarens vid var tid lämnade instruktioner eller dokumentation för Licensobjektet;

ii) om Licensobjektet använts på eller tillsammans med annan hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats eller föreskrivits av Licensgivaren;

iii) om det förekommit ändringar eller ingrepp i Licensobjektet av annan än Licensgivaren;

iv) som endast i oväsentlig mån påverkar Licenstagarens  nyttjande av Licensobjektet; eller 

v) om Licenstagaren använder annan version än den senaste aktuella, uppdaterade och uppgraderade versionen som gjorts tillgänglig av Licensgivaren;

7.4 Under förutsättning att Licensgivaren är skyldig att avhjälpa avvikelsen enligt denna punkt 7 åtar sig Licensgivaren att, så snart som  mständigheterna kräver med hänsyn till avvikelsens art och omständigheterna i övrigt, avhjälpa avvikelsen i Licensobjektet. Licensgivaren har rätt att, efter eget val, byta ut Licenstagarens exemplar av Licensobjektet mot ett nytt sådant. För sådant nytt exemplar av Licensobjektet gäller samma villkor som för det utbytta exemplaret av Licensobjektet. Licensgivaren svarar för eventuella returkostnader av Licensobjektet men inte för installation.

7.5 Om avvikelsen i Licensobjektet inte avhjälpts av Licensgivaren inom skälig tid har Licenstagaren rätt att, senast tre (3) månader efter utgången av  garantitiden förstöra Licensobjektet. Under förutsättning att ovan nämnda omständigheter föreligger åtar sig Licensgivaren att, med avdrag för den skäliga nytta Licenstagaren haft av Licensobjektet, återbetala  licensavgiften samt eventuella övriga avgifter som erlagts under Licensavtalet till Licenstagaren utan ränta.

7.6 Denna punkt 7 utgör Licensgivarens enda ansvar gentemot Licenstagaren för fel i Licensobjektet.

8. Intrång i immateriella rättigheter

8.1 Licensgivaren åtar sig att hålla Licenstagaren skadeslös för sådana belopp som Licenstagaren tvingas utge med anledning av laga kraftvunnen dom eller på grund av Licensgivaren skriftligen godkänd förlikning avseende krav från tredje part som grundas på att Licenstagarens användning av Licensobjektet, eller del därav, i Sverige och i eventuella andra i Produktspecifikationen angivna länder, gör intrång i sådan tredje parts immateriella rättigheter.

 

 

8.2 Licensgivarens skyldighet enligt denna punkt 8 gäller inte vid omständigheter som anges i punkt 7.3 ovan och gäller endast under förutsättning att:

i) Licenstagaren utan dröjsmål skriftligen underrättar Licensgivaren om de intrångskrav som har riktats mot Licenstagaren; 

ii) Licensgivaren ges rätt att besluta hur processen ska bedrivas och ensam ges rätt att besluta i alla förlikningsförhandlingar;

och

iii) Licenstagaren agerar i enlighet med Licensgivarens instruktioner och, på egen bekostnad, ger Licensgivaren den skäliga assistans som Licensgivaren begär.

8.3 Om intrång i tredje parts immateriella rättigheter slutligen visar sig föreligga ska Licensgivaren efter eget val, utöver att utge ersättning enligt punkt 8:

i) tillförsäkra Licenstagaren en fortsatt rätt att använda Licensobjektet;

ii) ändra Licensobjektet så att intrång inte längre föreligger;

iii) ersätta Licensobjektet med annan programvara med motsvarande funktion vilken inte begår intrång; eller

iv) återta Licensobjektet och, med avdrag för den skäliga nytta Licenstagaren haft av Licensobjektet, återbetala licensavgiften samt eventuella övriga avgifter som erlagts under Licensavtalet utan ränta.

8.4 Denna punkt 8 utgör Licensgivarens enda ansvar gentemot Licenstagaren med anledning av intrång i tredje parts immateriella rättigheter.

9. Ansvar

9.1 Licensgivaren ansvarar inte under några omständigheter för Licenstagarens uteblivna vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust av information, Licenstagarens ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt skada eller följdskada av vad slag det må vara.

9.2 Licensgivarens sammanlagda och totala ansvar under Licensavtalet avseende en eller flera händelser (oavsett om dessa har samband med varandra eller inte) ska inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande det lägre av:

i) tjugofem (25) % av den sammanlagda licensavgift som ska erläggas av Licenstagaren under Licensavtalets avtalstid; 

och

ii) fem (5) gånger det prisbasbelopp som, vid var tid, gäller enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

9.3 Licenstagaren ska, för att inte förlora sin rätt, framställa anspråk mot Licensgivaren senast tre (3) månader efter det att Licenstagaren märkt eller bort märka grunden för kravet, dock senast sex (6) månader från det att skadan uppstod.

10. Sekretess

10.1 Vardera parten förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet (”Konfidentiell Information”). Information som parten angivit vara konfidentiell, samt Licensgivarens prisinformation, ska till förtydligande alltid anses utgöra Konfidentiell Information.

10.2 Licenstagaren är medveten om att Licensobjektet innehåller företagshemligheter och annan Konfidentiell Information vilka tillhör Licensgivaren. Licenstagaren åtar sig dels att inte göra Licensobjektet tillgängligt för tredje man utan Licensgivarens föregående skriftliga samtycke, dels att vidtaga skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de företagshemligheter och annan konfidentiell information som Licensobjektet innehåller.

10.3 Parts åtagande om sekretess enligt denna punkt 10 gäller inte sådan Konfidentiell Information som:

i) vid mottagandet redan var känd för mottagande part;

ii) är eller blivit allmänt tillgänglig eller känd utan att mottagande part har brutit mot detta sekretessåtagande;

iii) mottagande part på behörigt sätt erhållit från en tredje part som inte är bunden av sekretessåtagande i förhållande till motparten; eller

iv) det åligger mottagande part att göra allmänt tillgängligt genom domstolsutslag, myndighetsbeslut eller i övrigt enligt föreskrift i lag.

10.4 Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Licensavtalets sekretess iakttas.

10.5 Parts sekretesskyldighet enligt Licensavtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att Licensavtalet har upphört att gälla.

11. Revision

11.1 För den händelse Licensavtalet avser mer än en (1) användarlicens är Licenstagaren skyldig att föra ett register över de Användare som, vid var tid, har åtkomst till Licensobjektet. Licenstagaren ska på begäran omgående förse Licensgivaren med en uppdaterad kopia av användarregistret.

11.2 Licensgivaren har rätt att begära kopia av användarregistret två (2) gånger per år. Licensgivaren har rätt att själv eller med hjälp av en oberoende tredje part att, inom fjorton (14) dagar efter meddelande till Licenstagaren, under Licenstagarens normala arbetstider kontrollera att Licensobjektet används i enlighet med de villkor och begränsningar som fastställs i detta Licensavtal. Licenstagaren är därutöver skyldig att på Licensgivarens begäran genomföra kontroller och analysera Licenstagarens IT-miljö vad avser användning av Licensobjektet enligt Licenstagarens instruktioner och att lämna ut resultatet av sådan kontroll och analys till Licensgivaren eller till av Licensgivaren utsedd tredje part.

11.3 Licenstagaren ska samarbeta med Licensgivaren vid sådan kontroll och granskning och ska bereda Licensgivaren tillträde till Licenstagarens lokaler och IT-miljö. Licensgivarens granskning ska utföras på ett sådant sätt att den i minsta möjliga mån påverkar Licenstagarens verksamhet. Om revisionen utvisar att Licenstagaren inte är fullt licensierad för sin användning ska Licenstagaren omgående förvärva licenser som motsvarar bristen samt erlägga eventuell support- och underhållsavgift för den period för vilken Licensobjektet använts utan licens med belopp som motsvarar den avgift som Licenstagaren skulle ha erlagt under denna period. Licensgivaren har också rätt till ersättning för eventuell tillkommande skada hos Licensgivaren.

12. Licensens giltighetstid

12.1 Licensavtalet träder i kraft när Licensavtalet har accepterats av Licenstagaren och Licensobjektet levererats enligt punkt 5.1 ovan och gäller därefter under den avtalstid som anges i Beställningsformuläret.

13. Förtida uppsägning

13.1 Utöver vad som särskilt anges i Beställningsformuläret har vardera parten rätt att, genom skriftligt meddelande till motparten, säga upp Licensavtalet till upphörande med omedelbar verkan eller till det datum som uppsägande part

anger om:

i) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Licensavtalet och inte vidtager full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom;

ii) den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter på ett sätt som inte går att rätta;

iii) den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in sina betalningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd; eller

iv) om den andra parten blir föremål för företagsrekonstruktion, dock med sådan tvingande inskränkning som följer av lag.

13.2 Licenstagaren är vid uppsägning av Licensavtalet enligt punkten 13.1 ovan, inte berättigad att återfå någon överskjutande del av i förskott erlagd licensavgift eller eventuell övrig avgift avseende tid efter Licensavtalets upphörande.

14. Radering av licensobjektet

14.1 Vid Licensavtalets upphörande åligger det Licenstagaren att omgående upphöra med användningen av Licensobjektet och i enlighet med Licensgivarens instruktioner permanent radera och utplåna Licensobjektet. Licenstagaren ska samtidigt skriftligen intyga till Licensgivaren att Licensobjektet har raderats samt att Licenstagaren varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, innehar eller disponerar över Licensobjektet eller kopia därav.

15. Meddelanden

15.1 Uppsägning, påkallande av garanti, eller andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till parternas enligt i Beställningsformuläret angivna eller senare genom skriftlig meddelande till motparten ändrade adresser.

15.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

i) om avlämnat med bud: vid avlämnandet;

ii) om avsänt med rekommenderat brev: två (2) dagar efter avlämnandet för postbefordran;

iii) om avsänt som elektroniskt meddelande: vid mottagandet då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

16. Övrigt

16.1 I händelse av motstridiga villkor mellan Licensavtalet och Beställningsformuläret, Produktspecifikationen och/eller Licensgivarens prislista och särskilda betalningsvillkor ska de senare äga företräde framför Licensavtalet.

16.2 Licensavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Licensavtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Licensavtalet ersätts av innehållet i detta Licensavtal.

16.3 Ändringar av och tillägg till Licensavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av båda parterna.

16.4 Licensavtalet får inte överlåtas till en tredje part utan den andra partens föregå-ende skriftliga samtycke. Med undantag av vad som framgår ovan har Licens-givaren dock rätt att överlåta Licensavtalet till en tredje part om det sker i samband med överlåtelse av Licensgivarens verksamhet eller del därav.