Temperaturövervakning i sötvattendammar

Värmeförändringar i dammar påverkar syrenivåerna. Detta i sin tur påverkar beteendet hos de ryggradslösa djur som lever där. Sötvattenbiologen Alan Rowland övervakar dammar på ön Lundy med hjälp av vattentäta, robusta loggers.

Sötvattendjur är liksom alla andra djur beroende av syrehalten i vattnet för att kunna andas. När temperaturen höjs sjunker syrehalten och förbrukas snabbare av dammens invånare. Rörelser i vatten gör att syret ökar, men i dammar som är stilla tenderar syrehalten att sjunka nattetid. Sötvattendjuren vandrar upp och ned i dammen beroende på syrehalt och värme.

Alan Rowland använder tre temperaturloggers. En är placerad på botten, en strax under ytan och en tredje på land vid kanten av dammen. Loggrarna placeras ut minst en halvtimme före mätningarna startar för att på så sätt anpassa sig till den omgivande temperaturen. Mätningarna sker sedan under 24 timmar.

Loggrarna tankas sedan av och mätningarna analyseras.

Tinytag Aquatic 2 är tillförlitliga, robusta och enkla att använda. De är idealiska för ändamålet. För användning i fält är de svårslagna, tycker Rowland.

Rådgivningssida Vatten Produkter för mätning i vatten

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Lantbruk/Utomhus