true Olika komposteringsmetoder ger olika resultat q

Olika komposteringsmetoder ger olika resultat

Kompostering är en vanlig metod för hantering av organiskt avfall. I en kompost omvandlas mikroorganismer avfall till användbara produkter.

Det finns två typer av komposter – aerob (med syre) och anaerob (utan syre). I en aerob process får mikroorganismerna syre från luften medan mikroorganismerna i en anaerob process hämtar syre från avfallsprodukterna. Anaerob kallas också rötning.

Aerob kompost

När luftens syre reagerar med kolhydraterna i organiskt avfall bildas koldioxid, vatten och energi med hjälp av mikroorganismer. Färskt material behöver fem till sju liter luft per kilo torrsubstans för att brytas ner. När processen lider mot sitt slut minskar behovet till 2,5 liter. Det är viktigt att materialet är finfördelat så att syret kan tränga in. Det är även viktigt med fukt. Det är vattenfasen som ska transportera in syre och ut koldioxiden som bildas vid komposteringen. Vattenhalten bör därför vara 50-60 procent. Är vattenhalten under 30 procent bromsas aktiviteten i komposten. För mycket vatten hindrar lufttillträde.

Anaerob kompost

Vid rötning bildas metan som kan användas vid fordonsdrift och i fjärrvärmecentraler. När processen är klar bildas ett slam som innehåller mycket kväve. Detta kan omvandlas till ammoniak vid oförsiktig spridning.

För att komposteringen ska fungera är bland annat temperaturen viktig att mäta. Läs mer här.
Referenser kompost