Värmepumpen - hur effektiv är den?

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har, på uppdrag av Energimyndigheten, bedrivit projektet "Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpsystem".

Studien visade att det finns stor potential för värmepumpande teknik. Energibesparingen visade sig vara upp till 75 procent av det totala värmebehovet.

Mätningar gjordes på fem olika värmepumpsanläggningar i enfamiljshus, avsedda för rumsuppvärmning och värmning av tappvarmvatten.  I studien ingick två bergvärmepumpsystem, ett bergvärmepumpsystem kombinerat med solfångare, en vätska/vatten värmepump kopplad till ett marklager kombinerad med solfångare och en luft/vattenvärmepump kombinerad med solfångare.

Mätutrustning för undersökningen valdes med tanke på mätnoggrannhet. Därför valdes fjärrmätningssystemet Intab Wireless System. Just fjärravläsning var ett krav - då platserna för mätningarna var spridda över hela södra Sverige. Ett annat viktigt kriterium var att mätningarna skulle starta igen efter strömavbrott för att unvika avbrott.

Mätmetod

I projektet mättes temperaturer (Pt-100 givare) och flöden (induktionsmätare med pulsutgång) på värmebärare och tappvarmvatten samt den elenergi (elenergimätare med pulsutgång) som värmepumparna och cirkulationspumparna förbrukade. Dessutom mättes inom- och utomhustemperaturer. Samtliga mätvärden loggades och fjärravlästes via webben med Intabs fjärrmätningssystem Intab Wireless System.

Mätinformationen överfördes trådlöst via GPRS. Varje givare kopplades till en radiologger som loggade mätvärden. Dessa överfördes sedan trådlöst via radiovågor till en basstation, som via GPRS skickade vidare till en webbserver för avläsning.

Följande utrustning användes för loggning och informationsöverföring:

Pulslogger till elenergi- och flödesmätare WS-DLXt
Logger till Pt-100-givare WS-DLTa-pt100
Logger för digital intern temperatur WS-DLTi
Logger för temperatur och RH WS-DLTc
Informationsöverföring Basstation WS-BU-GPRS

Stor potential

Resultaten från mätningarna användes för att bestämma värmesystemets årsvärmefaktor samt energitäckningsgrad och koldioxidreduktion jämfört med uppvärmning med direktel.

Det visade sig att det finns en potential för energibesparing och koldioxidreduktion genom att använda värmepumpande teknik. Energibesparingen är upp till 75 procent av det totala värmebehovet för de flesta anläggningarna. Besparingen i växthusgaser är mycket beroende av hur den tillförda elenergin producerats.

Samtliga anläggningar i studien gav jämna och behagliga inomhustemperaturer och det totala värmebehovet hade för de flesta av anläggningarna ett någorlunda linjärt samband med utomhustemperaturen. Detta med en brytpunkt någonstans mellan 10 och 15 grader då värmebehovet planar ut. Över denna utomhustemperatur används värmen till att värma tappvarmvatten samt till viss komfortvärme till badrumsgolv och dylikt, vilket är mycket lite beroende av utomhustemperaturen.

Ta del av hela rapporten från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer om Intabs fjärrmätningssystem Intab Wireless System.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Fler referenser inom Inomhusklimat