E-kurser

Steg 2 - Analys

Tinytag

Intro: Vilken modell bör jag välja?

Steg 1 - Kom igång | Steg 2 - Analys Steg 3 - Underhåll | Steg 4 - Överkurs

 

Diagramflikar

Rekomenderas för att spara dina olika zoomningar.

För att göra en ny flik högerklickar du på befintlig flik och väljer "skapa kopia av flik". Du får då ytterligare en flik. Denna kan du genom att högerklicka enkelt byta namn på och välja valfri vy.

Dela upp kurvor på olika flikar

Ett diagram i EasyView placeras under en flik. Denna flik tillhandahåller information hur och vad som ska presenteras. Vilka kanaler som ska visas, skalning, linjebredd, datamarkörer, position med mera.

Du kan skapa nya flikar (obegränsat antal) för att visuellt dela en mätning i flera avsnitt. Varje flik har sina unika inställningar. På detta sätt kan du dela upp en stor mätning med många kanaler och bibehålla ett överskådligt format.

Anteckningar
Varje flik har en egen sida i plug-inen "Anteckningar" där noteringar om mätningen kan göras.

Realtidsmätningar
Varje flik har dessutom en egen inställning för realtidsvisning. Du kan med andra ord ha en flik som visar din mätning i realtid och en annan där realtidsvisning är avstängd för att lätt kunna förflytta dig i mätningen.

Kommentarer

En kommentar som kopplas mot kurvan med en fästpunkt. De är mycket enkla att använda. I EasyView finns det två olika typer av kommentarer.

Kommentarfält

En kommentar som kopplas mot kurvan med en fästpunkt. De är mycket enkla att använda. Ställ musen stilla över kurvan som skall ha kommentaren, vänta en sekund och dra sedan ut kommentaren dit du vill ha den. Det finns möjlighet att ändra/ ta bort fästpunkten.

Flytande kommentarer
Flytande kommentarer är kommentarer som inte är kopplade mot någon speciell kurva. Använd kommentarknappen för att infoga dessa. Kommentarer kan flyttas runt på hela diagramytan.


Tips: Kopiera kolumner/rader från infotabellen och klistra in dessa direkt. Du kommer nu att få kommentarer i samma färg som kurvorna.

 

Tidsflaggor

Tidsflaggor är populära snabbknappar att använda antingen bara som indikatorer för var du befinner dig i din mätning eller som ett skalningsverktyg.

Hur gör jag
Slå på tidsflaggor genom att dubbelklicka mitt i diagrammet och välja fliken 'Tid'. Kryssa i 'Auto', alternativt en eller flera av de specifika tidsstorheterna (vecka, dag osv.)

Zooma in och ut
Klicka på valfri flagga och den dagen, timman etc. kommer att zoomas in.

Klicka exempelvis på 'dag' och använd pilarna uppe i menyn för att förflytta dig till första, föregående, nästa eller sista dagen.

Klicka på en av de två nedersta av flaggorna längst till vänster för att zooma ut.

Gummibandsaxlar

Smidig zoomning görs med gummibandszoom av axlarna.

Indexvärdena följer med vid skalning som om de satt fast på ett gummiband. Pröva själv och upptäck den fulla kontroll du får som användare. Placera musmarkören någonstans längs en axels indexvärden, håll in knappen och dra.

Byt fästpunkt
Håll in 'Shift' och dra för att fästa motsatta axelpositionen. Håll in 'Ctrl' och dra för att förskjuta hela axeln utan att ändra axelns upplösning. Klicka på filmen nedan för att se hur du ska göra för att använda "Gummibandsaxlarna".

Skapa PDF-rapport

Vill du skapa en rapport över din mätning använder du en pdf-skrivare. Exempel på sådana är Adobe, eller PDF-creator.

Välj File och Skriv ut. Som skrivare väljer du din PDF-skrivare.

Här kan du välja hur din rapport ska se ut (se bild nedan).

Genom att klicka på pilen bakom de olika delarna i mätningen kan du välja liggande eller stående. När det gäller infotabellen finns också alternativet om du vill att den ska placeras på samma sida som diagrammet, som på bilden. Du väljer även till vad du vill ha med, exempelvis XY-diagram eller anteckningar. Dessa hamnar då på egna sidor.

Infotabell

Kanalegenskaper
Varje kanal har sin specifika uppsättning med egenskaper såsom färg, benämning, intervall mm.
I Infotabellen kan du dölja eller visa den information du tycker är intressant för just dina kanaler.

Nyckeltal
Alla tal som gäller hela det visade tidsavsnittet i diagrammet presenteras här. Min, max, integral mm. Du kan även tillverka egna beräknade nyckeltal genom att använda Formeleditorn och nyckelordet KEYVAL.

Flikar
Både i tidsdiagrammet och i infotabellen kan olika uppsättningar placeras under flikar. Högerklicka på en flik och välj 'Skapa kopia av flik'. Välj nya inställningar.

Datasäkerhet i EasyView

EasyView medger inte att en gång inhämtade rådata ändras av operatören.

I Informationstabellen kan man aktivera kolumner vars information kan säkerställa mätvärdenas integritet genom att ange källa och eventuell efterbehandling.

Här ser man information om värdenas ursprung och huruvida de har bearbetats.

"Typ" kan ha följande information:

  • Med för medelvärde av flera samplingar vid datareduktion i logger.
  • Min för det minsta värdet vid datareduktion i logger.
  • Max för det största av flera värden vid datareduktion i logger.
  • Fml för beräknade värden.

 

”Datakälla” kan ange:

  • Loggertyp t.ex. Tinytag
  • IMP för importerade värden
  • EZV för av EasyView beräknade värden


Serienummer anger i förkommande fall loggerns serienummer.

Transform anger de två punkter som används för att linjärtransformera en signals värden. Är ingen transformation utförd så står det N/A

Datatabell

Värden i textform
I datatabellen presenteras uppmätta värden. Bara den del av mätningen som är inskalad i tidsdiagrammet visas i datatabellen.

Tidsformat

Längst till vänster i datatabellen finner du tidsinformation. Denna antar samma format som din tidsaxel i diagrammet är inställd på.

Datareduktion och Export

Datamängden kan exporteras genom att kopiera datatabellen och klistra in den i valfritt annat program. Funktionen utför en ren textkopiering vilket innebär att du får den upplösning som dina decimaler tillåter.

Ibland kan mängden data vara för omfattande och behöva reduceras i antal värden innan den exporteras. I exemplet till vänster visar tabellen ett medelvärde för var femte riktigt värde.

Realtidsgraf

EasyView kan visa mätdata i realtid. Du kommer kontinuerligt att kunna se vad som händer.

Om man använder formler kommer även dessa att beräknas och presenteras i realtid.

Realtidsvisning av och på

Du kan när som helst stoppa realtidsvisningen genom att klicka på pilen. Inspelningen kommer att fortsätta som vanligt utan att förlora data. På/av för realtidsvisning sparas per diagramflik.

Spara som bild

Om man vill infoga del av en mätning i en presentation eller dokumentation kan man spara diagrammet som en bild.

Spara som

Varje vy i EasyView har detta högerklicksval. Ett mycket snabbt och enkelt sätt att dela med dig av din information eller för att placera i rapporter.

Skicka bild

Samma sak som 'Spara som' men bilden placeras istället som en .gif i ett e-mail. Numera är det en smal sak att skicka diagrammet till din kollega som inte har EasyView installerat.

Anteckningar

Anteckningar finns utrymme för att skriva text angående den aktiva diagramfliken.

Fyll i spårbarhetsinformation eller bara lite information för att du själv skall komma ihåg var du var sist. Observera att du har till ditt förfogande en anteckningssida per diagramflik.

Dataimport

EasyView har utrustats med ett mycket kraftfullt importverktyg.

Programmet kan ta in tabeller (kolumnseparerat textformat) och presentera resultatet som ett professionellt formaterat diagram.

Tillvägagångssätt

Det finns ett antal sätt att få in textdata i ett diagramdokument:

Markera textdata i ett program som hanterar OLE drag'n'drop såsom Excel, Word eller kanske andra loggerprogram. Dra in mängden till ett tomt eller till ett befintligt diagram.

Markera textdata och kopiera den. Placera tidsaxelns origo i ditt dokument där du vill att datan skall börja. Klistra in.

Spara din textdata till en tab/mellanslag eller listavgränsad fil (.txt, .skv, .csv). Välj 'Textfiler' som filformat i EasyView och Öppna den.

Histogram

Frekvensdiagram

För att se hur många procent av mätvärdena som varit över och under en viss nivå.

Ofta vid mätningar vill man se hur fördelningen av mätvärdena varit inom specifika nivåer. Fliken histogram i EasyView Pro visar överskådligt och snabbt precis detta.

Några exempel på användningsområden för Histogrammen i EasyView är:

- Vid mätning av temperatur för att se hur stor andel av temperaturerna som legat utanför gränsvärdena. Det kan t.ex. vara i en fastighet där man vill se värden under +18C och över +24C. En annan vanlig tillämpning är kyl eller frysrum där man vill se hur många procent av mätvärdena som legat varmare än kanske +8C eller -16C.

- Hur mycket har den relativa luftfuktigheten i kyrkan legat under 50% RF och över 70% RF?

- Hur är fördelningen av olika effektnivåer?

- Hur många procent av värdena ligger över 1000 ppm i samlingslokaler?

 

Histogrammet visar hur ofta (i % av alla värden) en viss grupp värden förekommer i förhållande till de övriga värden.

Varaktighetsdiagram

Varaktighet i tiden

Ett varaktighetsdiagram beskriver under hur lång tid en kanal har varit över eller under ett visst värde. Jämför gärna med histogram.

I varaktighetsdiagrammet visas värdena sorterade från det högsta till det lägsta.

Tillämpning

En vanlig användning för denna typ av diagram är vid mätning av meteorologiska faktorer som temperatur, fuktighet och nederbörd.

Även medicintekniskt kan denna plugin vara av stort värde. Antag att temperaturen måste vara över 90°C i minst tio minuter för att mätobjektet skall betraktas som desinficerat.

Mallar

Med mallar kan du spara utseendet på din mätning för att sedan kunna applicera detta på en annan mätning. Exempel på vad som sparas är bland annat skalning och färger på kurvor.

Hur man gör

Börja med att öppna en mätning, skala om axlar och ändra färger på kurvor så att de ser ut som du önskar.

När du har gjort detta så kan du spara din mall genom att antingen klicka på ”Mallar” högst upp i programmet och välja ”Skapa” eller genom att högerklicka i diagramfönstret, välja ”Mallar” och sedan klicka på ”Skapa”. Spara din mall på lämpligt ställe och öppna sedan en annan mätning.

För att applicera din mall på denna mätningen så klickar du på ”Mallar” högst upp i programmet och väljer ”Använd” alternativt högerklicka i diagramfönstret, välja ”Mallar” och klicka på ”Använd”. Välj sedan mallen som du skapade och klicka på ”Öppna”.